Ağız ve Diş Sağlığı Yönetmeliği Değişti

07-10-2022

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YENİ YÖNETMELİK!


Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına yönelik 6 Ekim 2022 tarihli ve 31975 sayılı resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelikteki değişiklikler dikkat çekti. Yönetmeliğe dair detaylı bir inceleme yapan ADISSAD Yönetim Kurulu Üyesi Recep EŞKAR, önceki yönetmelik ile yeni yönetmelik arasındaki farklılıkları madde madde inceleyerek önemli detayları belirtti. 


İşte O Değişiklikler!


 • Poliklinik ve merkezlerde olan A tipi - B tipi ayrımı bir önceki Yönetmelik’te sadece A tipi olacak şekilde sadeleştirilmiş idi. Böylece ruhsat başvuruları sadece A tipi poliklinik ve A tipi ADSM olarak yapılıyor idi. Yeni Yönetmelik ile bu ayrım tamamen kaldırılmıştır. 
 • Yönetmelik’te hastane kavramına yer verilmiştir. Hastanelerde toplam kapalı kullanım alanının en az 2500 metrekare olması gerekmektedir. Ayrıca hastanelerde en az yirmi beş adet muayene odası bulunması gerekmektedir.
 • Sağlık kuruluşu açabilecek kişiler hükmüne şirket kavramı eklenmiştir. Ayrıca tek kişilik şirketler tarafından da poliklinik ve merkez açılabileceği düzenlenmiştir. 
 • %51 hissesi diş hekimliği ortaklığı olan Şirketlerin Merkez açabileceğine ilişkin uygulama devam etmektedir. Hastaneler için diş hekimi olma şartı aranmamakta olup, şirket tarafından açılabileceği hüküm altına alınmıştır.
 • Merkezlerde toplam kapalı kullanım alanının en az 1000 metrekare olması gerekmektedir. Ayrıca merkezlerde en az on muayene odası bulunacaktır. 
 • Yönetmelik’e göre her muayene odasının en az 12 metrekare olması ve her odaya en fazla 1 ünit konulması gerekmektedir.
 • Bir önceki yönetmelikte poliklinikler için 15 m2 bekleme alanı şartı bulunurken, güncel yönetmelikte 2 ünite kadar 15m2 ve ek her ünit için ilave 5m2 alan bekleme alanı olarak tahsis edilmesi gerekmektedir.
 • Eski Yönetmelik’teki personel ve hasta için ayrı tuvalet olmasına ilişkin gereklilik Yeni Yönetmelik’te bulunmamaktadır. Yeni Yönetmelik’te “hasta ve personel kullanımına yönelik” ibaresi kullanılmış olup, bu kapsamda bulunması gereken asgari tuvalet sayısı düşmüştür. 
 • Yönetmelik’e sedasyon veya genel anestezi altında yapılacak tanı ve tedavi işlemlerinin polikliniklerde yapılamayacağına ilişkin madde eklenmiştir.
 • Yönetmelik’te genel anestezi müdahale odaları için en az 3 metre duvar yüksekliği bulunması şartına yer verilmemiştir.
 • Genel anestezi ünitelerine iki tane gözlem odası şartı getirilmiştir.
 • Genel anestezi müdahale salonları için hepafiltreli hijyenik klima şartı kaldırılmıştır.
 • Merkez ve hastaneler için kantin, kafeterya gibi birimler oluşturularak; hasta, hasta yakınları ve çalışanlara hizmet verilebileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.
 • Sağlık kuruluşu açılması için ön izin şartı getirilmiştir. Sağlık kuruluşunun hizmet verebilmesi için yürütülecek prosedür; ön izin, ruhsat ve faaliyet izin belgesi şeklinde üç aşamalı hale getirilmiştir. Ön izin başvurusu için yapı kullanma izin belgesi gerekmekte olup, bu şart muayenehaneler için aranmamaktadır.
 • Muayenehane ve poliklinik için başvuru evraklarında eksiklik veya uygunsuzluk bulunmadığının tespiti halinde en geç on beş iş günü içerisinde Müdürlük tarafından ön izin belgesi düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte Merkez ve hastaneler için ön izin belgesini düzenleyecek makam Bakanlık olarak düzenlenmiştir. Müdürlük eksiklik veya uygunsuzluk bulunmadığının tespiti halinde evrakları en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlığa gönderecektir. Bakanlık yapacağı değerlendirmede başvuruyu uygun görmesi halinde kendisine intikal ettiği tarihten en geç otuz iş günü içerisinde ön izin belgesi düzenleyecektir. Başvuru evraklarında eksiklik veya uygunsuzluk varsa işbu husus başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir.
 • Sağlık kuruluşunda çalıştırılması zorunlu olmayan tabip dışı sağlık meslek mensubunun en fazla iki sağlık kuruluşunda çalışabileceği hususu hüküm altına alınmıştır. Düzenleme ile, ilgili personelin kaliteli ve verimli hizmet sunabilmesi amaçlanmaktadır.
 • Yönetmelik ile polikliniklerde de diş laboratuvarı açılabileceği hususunda madde eklenmiştir.
 • Hasta kayıtlarının elektronik ortamda tutulması hususunda düzenleme yapılmıştır. Düzenleme uyarınca, sağlık kuruluşlarının tescilli HBYS sistemi kullanması zorunlu olacaktır.
 • Eski düzenlemede polikliniğin ikiden fazla katta kurulması halinde hasta kullanım alanlarının bulunduğu katlar arasında hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde asansör bulunması gerekmekte idi. İlgili hükme Yönetmelik’te yer verilmemiştir. Yeni düzenlemeye göre, asansörün olmaması durumunda merdiven tipi asansör veya kaldırma platformu kullanılabilecektir.
 • Hali hazırda ruhsatı bulunan sağlık kuruluşlarının, Yönetmelik ile getirilen tıbbi donanım ve personel standartlarına uyumlanması için 31.12.2023 tarihine kadar süre verilmiştir. Yine ayrıca hasta kayıtlarının elektronik ortama taşınması için 01.03.2023 tarihine kadar süre bulunmaktadır. Diğer hükümler açısından Yönetmelik yayımı tarihi ile yürürlüğe girmiştir.
Güncel yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.