Özel Sektör Rahatladı

18-03-2009
Hekimler en fazla iki özel hastane ve/veya tıp merkezinde çalışabilecek. Tıp merkezinde dört tam zamanlı hekim yerine en az iki tam zamanlı, iki de kısmi zamanlı uzman tabip çalıştırılacak. Emekli uzman tabipler de kuruluşlarda çalışabilecek. Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olanlar bir dalda kadrolu diğer dalda kısmi zamanlı çalışabilecek

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile birlikte sadece özel hastane veya tıp/dal merkezlerinde kadrolu çalışan tabip/uzman tabip, başka özel hastanede veya tıp/dal merkezinde kısmi zamanlı veya nöbetçi olarak çalışabilecek. 

Kısmi zamanlı çalışmada hekim en fazla iki özel hastane ve/veya tıp merkezinde görev yapabilecek. Muayenehanede çalışılacak ise, muayenehanenin yanında başka bir özel hastane veya tıp merkezinde çalışılabilecek. 

Tıp merkezinde en az dört tabibin tam zamanlı çalıştırılması yönündeki hüküm değiştirildi. Buna göre klinik uzmanlık dallarında en az iki tam zamanlı, iki kısmi zamanlı olarak uzman tabip çalıştırılacak.

Sağlık kuruluşlarının planlanması, yer seçimi, ön izin, bina durumu, ruhsatname ve teknik inceleme ekibiyle ilgili de yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, bununla ilgili itirazlar, Özel Hastaneler Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Planlama ve İstihdam Komisyonunca değerlendirilecek. 

Emekli hekimler de çalışabilecek
Yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle zorunlu emekli olan uzman tabipler, gerektiğinde faaliyet izin belgesine uzmanlık dalı ilavesi yapılarak çalışabilecek. Faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzmanlık dallarında kadrolu çalışan uzman tabiplerden yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olanlar, tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu, diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışabilecek.
Yurt dışında mesleğini en az iki yıl olmak üzere halen icra etmekte olan tabipler, gerektiğinde uzmanlık dalları faaliyet izin belgesine eklenerek çalışabilecek. 

Kısmi ve konsültan çalışma mümkün
Tıp merkezi/özel hastanedeki kadrolu uzman tabipler bir başka tıp merkezi veya özel hastanede; özel hastane kadrolu uzman tabipleri de tıp merkezinde kısmî zamanlı, konsültan veya nöbetçi olarak çalışabilecek. 

Tabip ve uzman tabip eklenmemesi ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla, tıbbî cihaz, tıbbî hizmet birimleri ve alanlar ile cerrahi müdahale birimi eklemesi yapılabilecek. Ancak izin verilecek teknoloji yoğunluklu tıbbî cihazlar Planlama ve İstihdam Komisyonu tarafından belirlenecek. 

Düzenlemede konsültasyon tanımı da yapıldı. Buna göre, tıp merkezine teşhis ve/veya tedavi amacıyla başvuran bir hastanın sağlık durumu için, tedavisini üstlenen tabip veya hastanın talebi üzerine aynı veya farklı uzmanlık dallarındaki tabip/tabiplerden tıbbi görüş, destekleyici, tamamlayıcı hizmet veya yardım alınabilecek ya da cerrahi müdahale yapılabilecek. Bu, bir hastanın sağlık durumuyla ilgili geçici hallere yönelik çalışma olacak, sürekli çalışmayı ifade etmeyecek. 

Yardımcı personel de iki yerde çalışabilecek
Bir uzman tabibin konsültan olarak çalışabilmesi için, konsültasyon hizmetini vereceği hastaneyle sözleşme yapması gerekiyor. Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı olan tabipler, bir özel hastanede tercihe bağlı olarak bir dalda kadrolu, diğer dalda kısmi zamanlı olarak çalışabilecek. Bu durumda, her iki uzmanlık dalı da faaliyet izin belgesine işlenecek.

Özel hastanedeki tabip harici sağlık çalışanı, en fazla bir özel sağlık kurum ve/veya kuruluşunda daha çalışabilecek. 

Kadrolular konsültan olarak çalışabilecek
Sadece özel hastane ve/veya tıp/dal merkezlerinde kadrolu çalışan uzman tabipler personel çalışma belgesinde belirtilmek kaydıyla, başka özel hastaneler ve/veya tıp/dal merkezlerinde konsültan olarak çalışabilecek. Bu tabiplerin uzmanlık dalları, konsültan olarak çalıştıkları özel hastanelerin ve/veya tıp/dal merkezlerinin faaliyet izin belgesine/uygunluk belgesine konsültasyon hizmeti verilen dal/dallar olarak eklenecek. Uzmanlık dalına esas olan ve asgarîyi teşkil eden tabip ayrılışında, süre kaydı aranmaksızın bu dalda tabip bulunursa istihdam edilecek. Bir uzmanlık dalında asgarî sayının üzerindeki tabip ayrılışında, bir yıl içinde aynı uzmanlık dalında tabip istihdam edilebilecek. 

Özel hastane statüsünde birleşme ve taşınmalar
İhtiyaç duyulan sağlık hizmetleri için mevcut kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla şu kurumlar özel hastane statüsünde birleşebilecek veya taşınabilecek:

Özel hastane veya tıp/dal merkezi, bulunduğu ilçedeki başka özel hastane, tıp/dal merkezi ve/veya laboratuvarlarla Yönetmelik şartlarını sağlamak suretiyle bulunduğu ilçede birleşebilecek. Bir tıp/dal merkezinin tabip ve uzman tabip sayısı özel hastane bakımından yeterli ise bu tıp/dal merkezi, bulunduğu ilçe sınırları içinde tek başına özel hastaneye dönüşebilecek. 

Özel hastane veya tıp/dal merkezi, başka özel hastane, tıp/dal merkezi ve/veya laboratuvarlarla birleşebilecek ve/veya başka illere, ilçelere taşınabilecek.

Başvuru, Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulacak. Komisyon başvuruyu, tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirecek.

Başvurular 11 Mart’ta başladı
Özel hastane kurulması, birleşme ve taşınmalarda ön izin işlemleri için Bakanlığa başvuru süresi, 11 Mart 2009 tarihinden itibaren başlayacak. 11 Mart 2009 tarihi itibariyle hastane binası inşaatı tamamlanmış olmak kaydıyla, 15 Şubat 2008 tarihi öncesinde binanın bulunduğu arsası imar planlarında sağlık alanına çevrilmiş veya arsayı sağlık alanına çevirme işlemlerini başlatmış olanlar veya 15 Şubat 2008 tarihinden önce ilgili belediyeden hastane binası olarak inşaat ruhsatı alanlar Bakanlığa başvurabilecek. 

15 Şubat 2008 tarihi ile 11 Mart 2009 tarihine kadar geçen sürede, kadrolu tabip bulunamadığından kadro hakkı sona eren hastaneler için 11 Mart 2009 tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı dalda kadrolu çalışacak tabip bulunursa kadroya eklenecek.

Komisyon üyeleri hekimlerden oluşacak
Özel Hastaneler Teknik Komisyonu üyeleri, tıp fakültelerinin öğretim üyelerinden veya Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya devlet hastanelerinden olmak üzere genel cerrahi, iç hastalıkları, anestezi ve reanimasyon uzmanlık dallarından katılacak birer tabipten oluşacak. 

1 yıl içinde eksiklikler giderilmeli
Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin denetim formunda belirlenen süreler içinde giderilmemesi nedeniyle bir kısmında veya tamamında faaliyeti geçici olarak durdurulan hastanede, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde eksiklikler giderilmezse, ruhsat Bakanlıkça askıya alınacak. Ruhsatı askıya alınan hastanede eksikliklerin giderilip faaliyete geçilmesi için en fazla bir yıllık ek süre verilecek. Bu sürede de hastane faaliyete geçirilemezse, planlama hükümleri uygulanacak. 

Kuruluşlar hangi konularda izinli?
Kalite ve verimliliği artırmak amacıyla, planlama dışında, Bakanlıkça bazı hususlarda kuruluşlara izin verilebilecek. Hastanelerde, mevcut kadrolu ve kısmi zamanlı her bir tabip için poliklinik muayene odası oluşturulabilecek. Toplam hasta yatak sayısı, mevcut kadrolu uzman tabip sayısının üç katından az olan hastanelere bu orana ulaşmak üzere yatak eklenebilecek. 

Mevcut uzman tabipler tarafından kullanılmak ve uzmanlık dallarıyla ilgili olmak kaydıyla tıbbi hizmet birimleri ve alanlar ile cihazlar eklenebilecek. Teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlardan eklenmesine izin verilecek olanlar, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınarak belirlenecek. 11 Mart 2009 tarihine kadar kurulmuş ve işletilmekte olan teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar, başka bir özel hastanede veya tıp merkezinde kullanılmak üzere devredilebilecek. 11 Mart 2009 tarihine kadar ruhsatlandırılmış müstakil laboratuvarlardan hizmet alınarak kuruluş bünyesinde laboratuvar kurdurulabilecek. 

Hekim bulmak için 60 gün süre 
Hastane bünyesinde kurulan laboratuvarın sorumluluğu hizmet alınan kuruluşun laboratuvar uzmanı tarafından yürütülecek, hastane kadrosunda ayrıca ilgili dalda laboratuvar uzmanı çalıştırılmayacak. Çalıştırılan uzman tabipler ayrılır ise, yerlerine belirtilen statülerdeki tabipler alınabilecek. Uzmanlık dalı ilavesi yapılmış ise, altmış gün içinde belirtilen statülerde tabip bulunamaması halinde uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılacak. 15 Şubat 2008 tarihi ile 11 Mart 2009 tarihine kadar geçen sürede kadrolu tabibi olmadığından uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinden çıkarılan hastaneler için söz konusu dalda kadrolu tabip bulunur ise, bu uzmanlık dalı yeniden faaliyet izin belgesine işlenecek.

Bazı kurallar 31 Aralık’ta yürürlükte
Kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan tıp merkezleri, acil ünitesini de kuracak. 

Uygunluk belgesi için dosyaları en geç 1 Eylül 2008 tarihine kadar müdürlük kayıtlarına girerek Bakanlığa intikal ettirilen tıp/dal merkezlerinin uygunluk belgesi işlemleri, Bakanlıkça belirlenen eksikliklerini 11 Mart 2009 tarihinden itibaren en geç iki ay içinde tamamlamak kaydıyla sonuçlandırılacak.

Sağlık kuruluşlarının zorunlu tıbbi hizmet birimleri; bu birimlerin ve diğer mekânların fizik özellikleri; ısıtma, havalandırma ve aydınlatma özellikleri ve gerekli diğer hususlar ile sağlık kuruluşunda gerçekleştirilebilecek cerrahi müdahaleler 31 Aralık 2009 tarihinde, diğer hükümler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: medimagazin